Företagsformer

Fri etableringsrätt råder inom Europeiska Unionen, dock med restriktioner för vissa typer av etableringar som kräver särskilt tillstånd enligt spansk lagstiftning.

Precis som i Sverige finns det i Spanien olika företagsformer att välja mellan när man vill starta en verksamhet. Etablering och näringsverksamhet i Spanien kan bedrivas under följande juridiska former:

  • enskild näringsidkare, dvs. fysiska personer (empresarios individuales)
  • bolag eller företag, dvs. juridiska personer (empresarios sociales).

En svensk investerare som vill etablera sig och utöva näringsverksamhet i Spanien har att välja mellan följande mest vanliga typer av bolags~ eller företagsformer:

  • Enskild näringsidkare
  • Enkelt bolag
  • Kollektivbolag
  • Kommanditbolag
  • Filial
  • Bolag med begränsat ansvar
  • Aktiebolag

Lagbestämmelser för de olika bolagsformerna

Personbolag

Kollektiv- och kommanditbolag regleras enbart i C6digo de Comercio (som är ett systematiskt ordnat lagverk som innehåller större delen av den spanska handelsrätten. Normerna som reglerar dessa typer av bolag är dispositiva, dvs. parterna kan fritt avtala hur reglerna skall vara och lagen träder in och kompletterar om det behövs.

Kapitalbolag

Aktiebolag (SA) och bolag med begränsat ansvar (SL) regleras av speciella lagar. Huvuddelen av normerna som reglerar SA- och SL- bolagsformer är tvingande och kan inte upphävas av parterna. Med hänsyn till att en övervägande del av utländska investeringar sker i aktiebolagsformen (SA) och (SL) görs här en schematisk framställning av bolagsbildnings-processen som i väsentligt är likartad för S L-bolag och S A-bolag.

Aktiebolag

Aktiebolag i Spanien skiljer sig från Sverige genom att det finns två olika typer. En som lämpar sig för mindre verksamheter och en annan för riktigt stora företag eller företag med myckete hög omsättning.

Bolag med begränsat ansvar – Sociedad de Responsabilidad Limitada

S L på spanska står för Sociedad de Responsabilidad Limitada, vilket översätts till svenska som bolag med begränsat ansvar. Detta är ett kapitalbolag. Kapitalet är inte uppdelat i aktier utan i andelar.

Du och dina eventuella delägare ansvarar inte rör bolagets skulder, enbart för egna insatser. Bolagsformen är lämplig för mindre företag, där du kan slippa den relativt omständiga byråkratin runt aktiebolag. Dessutom är minimiinsatsen av kapital avsevärt lägre för SL-bolag. Vinstbeskattningen sker med 35 % oavsett vinstens storlek.

Aktiebolag (Sociedad Anónoma – SA)

Detta är ett kapitalbolag och har kapitalet uppdelat i aktier. Aktieägarna ansvarar enbart iför sina insatser men inte för bolagets skulder. Denna bolagsform är lämplig för större företag,

Handelsbolag

Den typen av verksamhet som bedrivs i Sverige under betäckningen Handelsbolag har i Spanien sin motsvarighet i följande rörelseformer:

Enkelt bolag (Sociedad civil)

Ett bolag som ej driver handel kallas för enkelt bolag. Denna bolagstyp påminner om det enkla bolaget i Sverige och är en relativt ny företagsform i Spanien. Det används av många yrkesgrupper t ex läkare, tandläkare och sjukgymnaster.

Kollektivbolag (Sociedad Colectiva)

Den här typen av bolag tillsammans med kommanditbolag kallas personbolag och delägarna ansvarar personligen för bolagets skulder. Deras ansvar är obegränsat och solidariskt. Bolagsformen är lämplig om du driver ett mindre företag där delägarnas personliga insatser, erfarenheter och förtroende för varandra är viktigt.

Kommanditbolag (Sociedad Comanditaria)

Denna bolagsform är uppbyggd på samma sätt som svenska kommanditbolag. Det har två typer av delägare. Vissa delägare deltar inte i bolagets förvaltning och verksamhet, och ansvarar enbart med sina insatser. Andra delägare har ett obegränsat ansvar.

Enskild näringsidkare (Empresario individual)

Affärsverksamheten bedrives av enskild person – fysisk person som personligen svarar för verksamhetens skulder och som själv betalar de sociala avgifterna. Denna typ av verksamhet kallas för cuentapropia eller för din egen räkning. Den kallas ofta även för trabajador autónomo därför att arbetaren betalar till socialförsäkringen utifrån en annan skala än den anställde.

Registreringen av enskilda näringsidkare är frivillig. En fysisk person som vill starta näringsverksamhet måste vara myndig (fyllda 18 år) och fritt kunna disponera över sina tillgångar, dvs. inte vara omyndigförklarad.

Detta är en mycket vanlig form av affärsverksamhet för en självständig näringsidkare med en relativt blygsam omsättning och där höga vinster normalt ej förekommer. Kraven är inte så stora som för aktiebolag och kostnaderna för att starta är minimala. Verksamheten och privatpersonen är samma juridiska person. Du har som företagare (och som privatperson) därför ansvar för skulderna i din verksamhet med allt du äger och har, både inom verksamheten och privat.

Inkomstskatt (IRPF) betalas på hela omsättningen från verksamheten med avdrag för vissa kostnader, vilket betyder att skatten är progressiv. Ju mer du tjänar desto högre skatt betalar du. Skulle verksamheten med tiden utvecklas och ge höga vinster är en övergång till ett SA eller SL (med 35 % fast skatt på vinsten) att rekommendera.

Filial (Sucursal)

Möjligheten finns för dig som utländsk investerare att bedriva din verksamhet i Spanien genom en filial. Bildande av filial förutsätter upprättande av Escritura och inskrivning i handelsregistret. Filialen behöver av naturliga skäl givetvis ett kapital för att drivas men det finns ej regler om minimikapital.

För filialen måste du skaffa en ställföreträdare i Spanien med fullmakt från huvudbolaget, i övrigt saknas formella regler för hur verksamheten skall drivas. Ditt svenska moderbolag är obegränsat ansvarigt eftersom filialen enligt spansk lag inte är en juridisk person.