Anställa personal

Du kanske funderar på att anställa någon eller du kanske vill bli anställd någonstans. Läs då dessa grundläggande regler avseende spansk arbetsrätt.

Förbud mot diskriminering

Spansk arbetsrätt förbjuder en arbetsgivare att diskriminera någon arbetssökande på grund av kön, ålder, civilstånd, ras, religion, språk eller politisk ståndpunkt.

Minimiålder

Minimiåldern för att få arbeta i Spanien är 16 år. För den som är under 18 år gäller vissa begränsingar avseende övertid och kvällsarbete. Vidare finns vissa begränsningar för denna åldersgupp avseende farliga eller ohälsosamma arbetsuppgifter.Anställningstid

Tillfälliga anställningskontrakt kan skrivas under vissa omståndigheter. Myndigheterna och fackföreningarna vill emellertid helst att anställningskontrakten är för evig tid. De tillfälliga arbetskontrakten skall avse något av följande skäl:

  • Kontrakt för att utföra ett speciellt projekt eller arbete. När projektet är utfört upphör anställningen.
  • Kontrakt pga av hög arbetsbelastning under en viss tidsperiod. Normalt avser kontraktet max 6 månader under en 12-månadersperiod.
  • Kontrakt medan den ordinarie peronalen är ledig, tex mammaledig eller studieledig.
  • Praktikantkontrakt för den som är under 21 år och önskar praktik för att senare kunna söka annat arbete. Praktikantperioden omfattar normalt en period om 6-24 månader.

Provanställning

Normalt kan provanställningstiden bara omfatta högst 15 dagar.

Anställa personalArbetstid

Arbetstiden omfattar högst 40 timmar per vecka. Det årliga maximala övertidsuttaget uppgår till 80 timmar. Övertid kan kompenseras med ledig tid att uttagas inom fyra månader. Normalt timme för timme. Ledigheten är minimum 1 ½ dag per vecka. Normalt är lördag em och söndag lediga eller söndag och måndag fm. Semesterledighet uppgår till 30 kalenderdagar per år eller ca 4 veckor.

Arbetskontrakt

Det är obligatoriskt att upprätta anställningskontrakt innan arbetet påbörjas. Kontraktet som skall innehålla det mesta om själva arbetet, tex arbetstid, lön, anställningstid etc. upprättas i tre ex. Arbetsgivare och arbetstagaree får var sitt ex samt ett ex ges in till myndigheterna.

Innan anställningen påbörjas skall arbetsgivaren anmäla till Försäkringskassan (seguridad social) att den anställde skall börja och med uppgift om första anställningsdag. Anställningskontrakt kan skrivas på hel- eller halvtid. Den vanligaste kontarktsperioden torde vara 3-6 månader.

Uppsägning

En anställd kan i princip aldrig sägas upp. Ett kontrakt upphör att gälla när den stipulerade tiden upphör. Förlängning kan ske under vissa förhållanden. Inom tex restaurangbranschen kan förlängning högst ske en gång under en 18-månaderperiod. Myndigheterna försöker sätta krokben för de som skriver tillfälliga avtal.

Lön

Alla anställda har vanligtvis tim-, dags- eller månadslön. Myndigheterna bestämmer minimilönen, uppdelat på 14 lönetillfällen. Fackföreningsavtal kan stadga högre minimilön. Beroende på bransch, har alla anställda en laglig rätt att erhålla sin månadslön vid 14-16 tillfällen. 

Månadslönen utbetalas en gång per månad plus den 13:e lönen till semestern och den 14:e till jul. Enligt vissa kollektivavtal kan lön 13 och 14 utbetalas månadsvis. Det bör observeras att alla anställa har rätt till minst två extra månadslöner. Bankanställda har fyra extra månadslöner. Kontors- och butiksanställda har tre extra månadslöner.

Sammanfattande råd

Skriv alltid ett anställningskontrakt. Det ligger såväl i arbetsgivarens som arbetstagarens intresse att det alltid skall finnas ett anställningskontrakt. Den som är van vid skandinaviska förhållanden tycker att spansk arbetsrätt är omständig, byråkratisk, hård och orättvis till den anställdes fördel. För att hantera anställningsfrågor finns det speciella gestorias som bara arbetar med lönefrågor i samarbete med företagets ordinarie revisorer.